Landskrona stad  
Fritidsnämnden har av kommunfullmäktige uppdraget att svara för det kommunala bidragsstödet till ungdomsorganisationerna inom följande huvudgrupper:
Idrott, Friluftsliv, Scouting, Nykterhet, Politiska, Religiösa.

Kulturnämnden fördelar bidrag till studieförbund och kulturföreningar. Dessutom finns det en speciell pott för bidragsförmedling till kulturprojekt.

Vi rekommenderar er att använda Chrome som webläsare. Tekniskt sett har den visat sig fungera mest och bäst.
Användare av webbläsaren Firefox kan ha svårighet att öppna våra blanketter i pdf. Det kan bero på att du har en gammal variant av Adobe PDF plugini i din Firefox.
Högerklicka och välj spara som för att sedan öppna eller kontakta oss om du vill veta mer hur du uppdaterar Firefox och därmed kan öppna blanketterna.


Regler och bestämmelser
Regler och bidrag för föreningar
under fritidsnämnden>>>

Bidragsregler kulturföreningar>>>
Bidragsegler studieförbund>>>
Regelverk Kulturprojekt- och arrangemangsstöd
Bedömningskriterier Kulturprojekt- och arrangemangsstöd
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Bidrag till fritidsföreningarBidrag till fritidsföreningar
Aktivitetsstöd (2017)Ansökan senastAnsökan
Föreningar som ej beviljats anläggningsstöd 2017 söker detta aktivitetsstöd


Ändamål
Bidraget är avsett att stimulera föreningarnas verksamhet för deltagare som under det kalenderår ansökan avser fyller lägst 7 år och högst 25 år.

Bidrag
Bidrag utgår med 40 kr per bidragsberättigad aktivitet för föreningar med verksamhet i kommunens lokaler med 0-taxa.

Ansökan
Ansökan skall göras årligen senast den 25 augusti respektive 25 februari. Endast digitala ansökningar godkänns.

Kommentarer
En bidragsberättigad aktivitet skall ha minst tre deltagare i åldern 7-25 år. I övrigt skall verksamheten bedrivas enligt de regler som gäller för statliga bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet.

Detaljerade regler finns på baksidan av närvarokortet, som fylls i av ansvarig ledare vid varje sammankomst.

Mer info
2018-02-25 (period 2) Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Aktivitetsstöd, anlägg (2017)  
Föreningar som fått beviljat anläggningsstöd 2017 söker detta aktivitetsstöd


Ändamål
Bidraget är avsett att stimulera föreningarnas verksamhet för deltagare som under det kalenderår ansökan avser fyller lägst 7 år och högst 25 år.

Bidrag
Bidrag utgår med 60 kronor per bidragsberättigad aktivitet för föreningar med verksamhet i egen eller hyrd lokal/anläggning.

Ansökan
Ansökan skall lämnas in årligen senast den 25 augusti respektive 25 februari. Endast digitala ansökningar godkänns.

Kommentarer
En bidragsberättigad aktivitet skall ha minst tre deltagare i åldern 7-25 år. I övrigt skall verksamheten bedrivas enligt de regler som gäller för statliga bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet.

Detaljerade regler finns på baksidan av närvarokortet, som fylls i av ansvarig ledare vid varje sammankomst.

Mer info
2018-02-25 (period 2) Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag för kulturprojektBidrag för kulturprojekt
Bidrag för Kulturprojekt (2017)Ansökan senastAnsökan
Detta är ett stöd som ska uppmuntra kreativa idéer, kulturprojekt och kulturella arrangemang som äger rum i Landskrona stad och som kommer invånarna i Landskrona till del. De kan vara på amatörnivå såväl som på professionell nivå.

Förutsättningar
Arrangemang/projekt är tidsbegränsat och stöd ges för ett år i taget. Återkommande projekt ska göra en ny ansökan varje år. För arrangemang som sträcker sig över mer än ett år finns projektbidraget som ett stöd för uppstart av arrangemanget. Stödet kommer att succesivt att trappas ned med inriktningen att arrangemanget efter något/några år skall hitta sin egen finansiering och att projektstöd kan då ges till andra, nya arrangemang Arrangemang ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras bland annat genom Landskrona stads kommunikationskanaler. I marknadsföringen ska det framgå att projektet stöds av Landskrona stadskulturnämnd. Ansökan görs senast tre månader före genomförande av projektet. Redovisning sker senast tre månader efter avslutat projekt.

Vem kan söka
Kulturprojektstöd kan i första hand sökas av föreningar och studieförbund. Men även grupper, individer och enskild firma eller bolag kan söka stöd efter särskild överenskommelse.

Vad kan man få stöd för?
Ni kan få stöd för kostnader som är specifika för projektet eller arrangemanget. Det kan vara kostnader för:

 • Arvoden
 • hyror för tillfällig lokal och utrustning
 • marknadsföring
 • STIM-avgifter
 • transporter och övernattning

Vad kan man inte söka stöd för?

 • Kostnader som ingår i den ordinarie verksamheten
 • Egen konstnärlig verksamhet eller interna föreningsaktiviteter
 • Utbildning (föreningar kan söka Utvecklingsbidrag)
 • Projekt/arrangemang med övervägande religiös, politisk eller social inriktning
 • Projekt/arrangemang med vinstsyfte eller där eventuella överskott är avsedda för välgörande ändamål

Ansökan
Ansökan sker löpande under året minst tre månader före projektet/ arrangemangets genomförande. Den ska innehålla: En uppgift om ansvariga personer, projektbeskrivning som anger mål och projektplan och budget. I ansökan ska det framgå hur projektet bidrar utvecklingsområdena i Kulturnämndens kulturplan.

Beslut
När vi bedömer ansökan utgår vi från olika bedömningskriterier. Flera av dessa punkter berör Landskrona stads kulturplan. Ansökningar på belopp under 50 000 kronor beslutas av tjänstemän på Kulturstöd. Projektansökningar på belopp över 50 000 kronor beslutas av nämnden. Stödet kan vara i form av ekonomiskt stöd, hyresbidrag till kommunal lokal, stipendium, förlustgaranti eller i annan form.

Redovisning
Projektet ska redovisas skriftligt senast tre månader efter genomförandet. I redovisningen ska det framgå hur projektet genomförts med en ekonomisk redovisning och en utvärdering av projektet. Projektstöd som inte använts ska återbetalas om inget annat beslutas.

Mer info
Senast 3 mån innan projektstart Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till kulturföreningarBidrag till kulturföreningar
Utvecklingsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan

Ändamål
Bidraget är avsett att stödja viss grundläggande utbildning av föreningsledare och annan utbildning som verkar för att utveckla föreningen. Stödet är maximalt 125 000 kronor årligen under åren 2015-2018.

Bidrag
Bidraget kan sökas för befintliga utbildningar och utbildningar som skapas utifrån de behov som finns i föreningarna. Föreningarna kan få ersättning för kursavgifter för utbildning av ledare och funktionärer mot uppvisande underlag.

Ansökan
Ansökan skall ske snarast efter genomgången utbildning, dock senast sex månader efter genomförd utbildning. Bilagor som fordras för behandling av ansökan är:

 • Kursprogram
 • Kursintyg

Om det finns önskemål om speciella utbildningar kan studieförbund eller föreningar också få stöd för att anordna kostnadsfri utbildning för föreningar. Ansökan ska komma in i förväg och godkännas innan utbildningens genomförande. Ersättning kan ges för specifika externa kostnader som finns i samband med utbildningen. Ansökan ställs till kultursekreteraren. Fritids- och kulturförvaltningen kan dessutom genomföra kostnadsfria utbildningar för föreningar på bidragets konto om det finns behov av utbildningar som inte blir av på annat sätt.

Beslut
Beslut om bidrag fattas av tjänsteman på delegation enligt punkt F1 i kulturnämndens delegationsordning. Vid beslut över 50 000 kr fattar nämnden beslut.

Mer info
Senast sex månader efter genomförd utbildning. Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till fritidsföreningarBidrag till fritidsföreningar
Anläggningsstöd (2018)Ansökan senastAnsökan

Ändamål
Bidraget är avsett att stödja drift av egen lokal eller hyrd lokal, avsedd för den huvudsakliga verksamheten. I det fall verksamheten bedrivs i kommunens lokaler, och inte kan erbjudas omklädnings- och duschutrymmen, utgår även stöd för drift av dessa utrymmen i egen lokal. Kostnaderna för dessa utrymmen skall redovisas som en del av totalkostnaden för egen lokal.

Bidrag
Bidrag utgår med 60 % av godkända kostnader, dock högst 1 015 kronor (ändras åligen efter KPI) per bidrags- berättigad medlem boende i Landskrona kommun och år.
Bidrag utgår med högst 101 463 kronor (ändras åligen efter KPI) per år och förening/sektion.
Vid en godkänd lokalkostnad på 8 000 kronor eller lägre utgår bidrag med 100% av godkända kostnader. Bidraget följer KPI.

Ansökan
Ansökan skall lämnas in årligen på avsedd blankett senast den 1 april.

Kommentarer
Lokalerna skall vara belägna inom Landskrona kommun.
Bidrag utgår ej till kostnader för lokal som används för inkomstbringande arrangemang eller för lokal som subventioneras av kommunen.
På begäran skall föreningen uppvisa hyreskontrakt och/eller verifierade lokalkostnader:

 • hyra (inkl. värme, el, vatten och soptömning)
 • värme
 • el, vatten, soptömning
 • ränta (lån på fastighet)
 • försäkring (lokaler) endast fastigheten, ej inventarier
 • visst underhåll
Eventuella hyresintäkter frånräknas. Bidraget räknas upp med KPI varje år.
Mer info
2018-04-15 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Startbidrag (2018)  

Ändamål
Bidraget avser att stödja nybildade föreningar/sektioner.

Bidrag
Bidrag utgår med 5 000 kronor för startande av ny förenings/sektions verksamhet under förutsättning att verksamheten kan bedrivas inom kommunen.

Ansökan
Ansökan skall göras senast sex månader efter föreningens/ sektionens bildande. Börja med att registrera föreningen. Därefter får föreningen inloggningsuppgifter för att kunna söka bidraget

Bilagor som fordras för behandling av ansökan är följande:

 • Stadgar
 • Intyg om medlemskap i godkänd riksorganisation
 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Mer info
Senast sex månader efter bildandet Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Utbildningsbidrag (2018)  

Ändamål
Bidraget är avsett att stödja viss grundläggande utbildning av föreningsledare. Utbildningen ska gynna ungdomsidrotten verksamhetsmässigt eller administrativt.

Bidrag
Bidrag utgår efter fritidsnämndens beslut i varje enskilt fall.
Bidraget är maximerat till 20 000 kronor per år och idrottsförening/sektion.
För övriga föreningar (idéburna) är bidraget maximerat till 12 000 kronor per år och förening.

Ansökan
Ansökan skall ske digitalt snarast, dock senast sex månader efter genomgången utbildning.

Bilagor som fordras för behandling av ansökan är följande:

 • Kursprogram
 • Kursintyg

Mer info
Senast sex månader efter genomförd utbildning Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till kulturföreningarBidrag till kulturföreningar
Verksamhetsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan

Ändamål
Bidraget avser att stödja och stimulera föreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet. Verksamheten ska stärka kulturlivet i Landskrona och komma invånarna till godo antingen genom egen medverkan eller som publik/besökare.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelserna för bidragsberättigade föreningar i Landskrona.
 • Föreningens ska bedriva sin verksamhet i Landskrona. Eventuell föreningslokal ska ligga inom kommunen.
 • För att vara bidragsberättigad förening skall man ha minst 10 medlemmar. Medlem ska ha erlagt av kulturnämnden fastställd lägsta medlemsavgift (75 kronor).
 • Kulturnämnden beslutar om sökande förening är bidragsberättigad eller ej.
 • Beviljat bidrag utbetalas till föreningens konto. Bidrag till förening som har skuld till kommunen, exempelvis för hyra, kan hållas inne tills skulden reglerats.
 • Föreningen som erhåller bidrag ska ha en drogpolicy. Den ska vara antagen av föreningens styrelse eller årsmöte eller riksorganisation.

Bidragets beräkning
Bidragets storlek baseras på redovisad verksamhets omfattning föregående år. Vid beräkning av bidrag tas hänsyn till föreningens totala ekonomi, stöd från andra organisationer samt mått av egenfinansiering vid till exempel arrangemang. Har föreningen ett stort kapital ska det framgå om det finns planer på framtida investeringar. Detta ska beskrivas i verksamhetsplanen.

Bidrag utgår årsvis med det belopp kulturnämnden fastställer vid nämndmöte i maj eller juni månad. Granskning av föreningar utförs kontinuerligt.

Publika arrangemang som i huvudsak inte beaktas är föreningsmöten, gudstjänster, loppmarknader, arrangemang i slutna sällskap och arrangemang utförda i andra kommuner. Publika arrangemang ska vara marknadsförda gentemot allmänheten, bland annat genom kalendern på Landskrona stads hemsida.

Ansökan
Till ansökan ska följande dokument laddas upp; föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse (balansrapport och resultatrapport), revisionsberättelse samt genomförda program (Blankett - Genomförda program), budget och verksamhetsplan för ansökningsåret. Föreningen uppger sökt belopp med eventuell motivering.

Förening som ej är antagen sedan tidigare som bidragsberättigad förening av Kulturnämnden kontaktar Kulturstöd för ansökan, se kontaktuppgifter nedan.

Bidragsansökan, med handlingar, ska vara inlämnad till kulturförvaltningen senast den 1 april det år ansökan avser.

Mer info
2018-04-01 Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Frågor om bidrag gällande idrottsföreningar, religiösa-, politiska-, scout-, eller nykterhetsföreningar kontakta Tomi Laamanen 0418-47 33 42.
Frågor gällande bidrag till kulturföreningar kontakta Emeli Zeilon 0418-47 31 21.FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.